Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2019 r.

Regulamin – HERO RUN 2019

I. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy sportowej HERO RUN, zwanej dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku.

II. CEL

 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 2. Promocja łączenia sportu masowego i ekstremalnego.
 3. Zachęcanie do łączenia umiejętności pochodzących z różnych form aktywności fizycznej.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu:
  • 28 lipca 2019 r. w Ogrodniczkach k. Białegostoku
 2. Godziny startów oraz dystans będą podane na stronie www.herorun.pl w zakładce dotyczącej konkretnego biegu w późniejszym czasie.
 3. Starty Biegów będą następowały falowo. Każda kolejna fala będzie startowała co 10 – 30 min. Zawodnicy nie mogą się spóźnić na swój start. Spóźniony uczestnik będzie przesunięty do ostatniej fali.

IV. CHARAKTER BIEGU

Bieg ma na celu przede wszystkim dobrą zabawę przy wysiłku fizycznym, na pograniczu sportu ekstremalnego. Uczestnicy biegu będą poddawani różnym próbom, które zweryfikują ogólną sprawność, siłę, skoczność, hart ducha. Bieg polega na pokonaniu całego dystansu oraz na pokonywaniu przeszkód naturalnych oraz sztucznych. Część przeszkód może wymagać współpracy z innymi Uczestnikami – jedynie fala Legend nie może liczyć na pomoc innych zawodników i wszystkie przeszkody musi pokonać samodzielnie.  

V. PRZESZKODY I DYSTANS

Na trasie do pokonania będą przeszkody:

 1. Naturalne – jak błoto, podmokłe tereny, grząskie piaski, stawy, krzaki, pagórki;
 2. Sztuczne – jak ściany różnej wysokości, pajęczyny linowe, zasieki, okopy wojskowe, trawersy, itp.
 3. Dystans biegu – ok 9 km

VI. SERIE i ZASADY W NICH OBOWIĄZUJĄCE

W Hero Run trasę możesz pokonać trzema poziomami trudności: LEGEND, CHALLENGER, BEGINNER.

 1. LEGEND – w tej serii zawodnicy muszą pokonać wszystkie przeszkody samodzielnie. Nie mogą korzystać z pomocy innych zawodników ani osób z zewnątrz. Na wybranych przeszkodach, ustalonych przez Organizatora, dopuszcza się wykonanie karnych burpees (padnij – powstań) lub rund karnych w przypadku niepokonania przeszkody. Jeżeli zawodnik biegnący w serii Legend nie pokona samodzielnie przeszkody traci opaskę Legend i będzie klasyfikowany w serii Challenger – zapis dotyczy przeszkód gdzie nie będzie wyznaczonych „zadań karnych”
 2. CHALLENGER – zawodnik startujący w tej serii musi pokonać wszystkie przeszkody znajdujące się na trasie. Na niektórych przeszkodach może skorzystać z pomocy innych zawodników. Przeszkody techniczne np multirig zawodnik musi pokonać samodzielnie. W przypadku ominięcia przeszkody, zawodnik będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych ćwiczeń, wskazanych przez obsługę biegu, np. burpeesy lub rundy karne z obciążeniem lub bez w zależności od instrukcji podawanych przez obsługę biegu.
 3. BEGINNER – ta seria charakteryzuje się tym, że zawodnik sam decyduje czy chce pokonać daną przeszkodę. Oczywiście zachęcamy do spróbowania swoich sił na wszystkich przeszkodach. W serii Beginner możliwa jest pomoc przez innych uczestników biegu na wszystkich przeszkodach, bez wyjątku. W przypadku nie wykonania przeszkody, nie ma „zadań karnych”. Zawodnik startujący w tej serii musi pokonać całą trasę, nie dopuszcza się skracania trasy. Seria Beginner nie posiada klasyfikacji czasowej.

VII. PRZERWANIE BIEGU

 1. Zawodnik, który z jakiegokolwiek powodu przerwie udział w biegu, zobowiązany jest zgłosić ten fakt w Biurze Zawodów lub obsłudze biegu na mecie.  
 2. Zawodnicy, którzy po upływie 3 godzin od startu swojej fali nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zgłoszenia tego faktu w Biurze Zawodów lub obsłudze biegu.

VIII. PUNKTY KONTROLNE

 1. Na trasie będą znajdowały się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Skracanie trasy lub ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika – dotyczy to wszystkich serii Hero Run.

IX. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia Biegu ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w Biurze Zawodów oświadczenia o wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na udział w biegu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego w formie elektronicznej oraz dokonanie opłaty wpisowej. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone w dniu:
   • 23 lipca 2019 roku
   • Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie znajdowało się na terenie wydarzenia. Godziny pracy Biura Zawodów będą podane w późniejszym czasie.
 5. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające chip do pomiaru czasu oraz koszulkę techniczną. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zadeklarowanym podczas rejestracji rozmiarze.
 6. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 7. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe namalowane w widocznym miejscu na twarzy. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest zabronione pod karą dyskwalifikacji.
 8. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.
 9. Pakiety startowe, które nie zostaną odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

X. FALA LEGEND (ELITE)

 1. W fali LEGEND startują zawodnicy, którzy chcą zmierzyć się z najlepszymi. Zawodnicy tej fali startują jako pierwsi i na całej trasie są szczególnie obserwowani. Wszystkie przeszkody muszą pokonać samodzielnie, bez pomocy z zewnątrz oraz innych zawodników. Ilość prób w pokonaniu przeszkody jest dowolna. W przypadku niektórych przeszkód dopuszczone będą dodatkowe ćwiczenia (np burpee) lub rundy karne, z obciążeniem lub bez, jeżeli zawodnik nie będzie w stanie pokonać przeszkody samodzielnie.
 2. Zawodnicy fali LEGEND otrzymują czarną opaskę. W momencie nie pokonania przeszkody, pokonania jej w niewłaściwy sposób lub nieprawidłowe wykonanie rundy karnej w przypadku przeszkód, które zostały do niej dopuszczone – zawodnik traci opaskę. Zawodnik bez opaski zostaje przesunięty do fali Challenger.

XI. OPŁATY

Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w zależności od terminu wpłaty:

Ogrodniczki

maj

czerwiec

lipiec

biuro zawodów (tylko gotówką)

Hero Run

139 zł

149 zł

159 zł

160 zł

Fala Legend (Elite) – dopłata w wysokości 20 zł

 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 2. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego. Cesji swojej opłaty startowej na inną osobę należy dokonać logując się na swoje indywidualne konto lub przesyłając informację o przeniesieniu numeru na adres zapisy@bialystokbiega.pl.
 3. Wpłat można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta: 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 mBank. W tytule przelewu proszę wpisać: HERO +  imię i nazwisko oraz rok urodzenia Uczestnika Biegu. Płatności można dokonać również za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych podczas rejestracji.

ZNIŻKI.

 1. Wysokość opłat wpisowych od grup biegowych (drużyn, klubów) – minimum 5 osób opłaconych jednocześnie – zniżka wynosi 10 zł/osoba;
 2. Opłaty za grupy biegowe możliwe są wyłącznie przelewem na konto Fundacji Białystok Biega – w tytule przelewu proszę wpisać: HERO + nazwę drużyny.
 3. Osobom urodzonym w roku 1959 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki.
 4. Z opłaty wpisowej zwolnieni są zawodnicy, którzy zajęli miejsca I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn serii Legend oraz Challenger w Hero Run Szelment 2018 oraz Hero Run Stadion Białystok 2018, pod warunkiem zgłoszenia swojego udziału do 20 czerwca 2019.
 5. Zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy niepełnosprawni. Warunkiem zwolnienia z opłaty, jest przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność na adres mailowy zapisy@bialystokbiega.pl.

XII. KLASYFIKACJE

 1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  • Klasyfikacja fali LEGEND kobiet i mężczyzn (miejsca I-III)
  • Klasyfikacja fal CHALLENGER kobiet i mężczyzn (miejsca I-III).
  • Klasyfikacje wiekowe:
   • K-16 (Kobiety), M-16 (Mężczyźni) (rocznik 2003 – 2000)
   • K-20, M-20 (rocznik 1999 – 1990)
   • K-30, M-30 (rocznik 1989 – 1980)
   • K-40, M-40 (rocznik 1979 – 1970)
   • K-50, M-50 (rocznik 1969 – 1960)
   • K-60, M-60 (rocznik 1959 i starsi)
   • Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.
   • W przypadku kiedy w danej kategorii będzie zgłoszone mniej niż 3 osoby, zostaną one zakwalifikowane do wyższej kategorii wiekowej lub niższej kategorii wiekowej w przypadku K-60 i M-60.
  • Klasyfikacja drużynowa w fali Legend oraz Challenger. Drużyna składa się z minimum 5 osób w tym minimum 1 kobieta. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. Udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji wpisując w odpowiednie pole nazwę drużyny, niezależnie od nazwy klubu. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czasów 5 najlepszych zawodników z danej drużyny (w tym jednej kobiety) pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny przy zgłoszeniu (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków).
 2. Zawodnik na mecie bez elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.
 3. Klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od przekroczenia linii startu do osiągnięcia linii mety, jedynie w fali Legend klasyfikacje będą prowadzone wg czasów brutto liczonych od momentu strzału startera.

XIII. NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn serii Legend, otrzymają statuetki oraz pakiet na bieg Hero Run rozgrywany w 2020 roku.
 3. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej serii Challenger kobiet i mężczyzn, otrzymają statuetki oraz pakiet na bieg Hero Run rozgrywany w 2020 roku.
 4. Zdobywcy miejsc I – III w kategoriach wiekowych serii Challenger w biegu dziennym otrzymają statuetki.
 5. Zdobywcy miejsc I-III w serii Legend oraz serii Challenger w kategorii drużynowej otrzymają statuetki. Drużyna za zajęcie I miejsca otrzyma pakiety (5 szt) na bieg Hero Run rozgrywany w 2020 roku.
 6. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 30 lipca 2019 na adres mailowy fundacja@bialystokbiega.pl. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 8 dni po biegu.
 7. Pisemne protesty dotyczące miejsc dekorowanych, należy składać do firmy obsługującej pomiar czasu bezpośrednio przed ceremonią wręczenia nagród (najpóźniej na 15 min przed dekoracją).
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

XIV. OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że HERO RUN ma wyjątkowy charakter, startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
 2. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 5. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 6. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego lub bez chipa do pomiaru czasu jest niedozwolone.
 2. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
 3. Zabrania się startowania w butach z kolcami. W przypadku złamania powyższego zakazu, poza dyskwalifikacją, będą wyciągane konsekwencje prawne wobec Uczestnika łamiącego zakaz.
 4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 5. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 6. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
 7. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 9. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 10. Organizator zastrzega sobie, w uzasadnionym przypadku, prawo do zmiany miejsca imprezy  oraz zmiany godzin startu. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani na stronie www.herorun.pl.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 12. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga wyłącznie Organizator.

———————————————————————————————————————-

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. 11 listopada 28, 15-320 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.Czytaj także: